zuurstoftekort, contusio cerebri, hersenletsel, nah, cva, beroerte, stroke, coma, ops, huntington, apraxie, afasie

rechten en plichten

Mijn uitkering: rechten en plichten:

Als u een WIA-, WAO-, Wajong- of WAZ-uitkering krijgt, zijn er verschillende regelingen die voor u belangrijk zijn. Wat gebeurt er bijvoorbeeld als u naar het buitenland verhuist of als u vrijwilligerswerk gaat doen? En wat doet u als u gedeeltelijk arbeidsgeschikt bent en dus nog kunt werken? Meer hierover leest u in deze rubriek.

Als u van mening bent dat UWV een onjuiste beslissing heeft genomen over het recht op of de hoogte van een uitkering, dan kunt een bezwaar indienen en later eventueel in beroep gaan. Ook kunt u vragen om bespreking van uw bezwaar in een persoonlijk gesprek. Dat heet mediation (bemiddeling). Meer hierover kunt u lezen in de brochure Daar ben ik het niet mee eens en bij Bezwaar en beroep.

Bent u het niet eens met de manier waarop UWV u heeft behandeld, bijvoorbeeld omdat er niet of niet op tijd is gereageerd op een vraag of verzoek? In dat geval kunt u een klacht indienen bij UWV. Meer informatie vindt u in de brochure Ik heb een klacht of op de pagina klachten en suggesties.

Wat gebeurt er als ik mij niet aan de regels houd?

UWV gaat ervan uit dat u zich aan de regels zult houden. Maar als UWV constateert dat u dat niet gedaan heeft, kan dat gevolgen hebben voor uw uitkering. Natuurlijk krijgt u de gelegenheid om uit te leggen hoe het komt dat u zich niet aan de regels heeft gehouden. Misschien had u een goede reden.

Constateert UWV dat u geen goede reden heeft? Dan kunt u gekort worden op uw uitkering of een boete krijgen. Houdt u bewust informatie achter? Dan is er sprake van fraude. UWV kan dan besluiten aangifte te doen en u te laten vervolgen.

Het kan ook voorkomen dat u een brief met een waarschuwing van UWV ontvangt. Dat kan gebeuren als u bijvoorbeeld een formulier te laat terugstuurt. Uw uitkering wordt dan niet meteen gekort, maar dat gebeurt wél als u daarna nog een keer dezelfde regel overtreedt.

De precieze regels waaraan u zich moet houden vindt u in de brochure Wat zijn mijn rechten en plichten bij een WAO/WIA/Wajong-uitkering? en bij Bezwaar en Beroep.

Uitbetaling en opbouw van de uitkering:

U krijgt een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Dan wilt u natuurlijk weten wanneer de uitkering wordt uitbetaald , wat u moet doen als u te veel of te weinig heeft ontvangen en hoe de hoogte van de uitkering is vastgesteld.

De uitbetaling:

Uw uitkering wordt per maand betaald.

UWV laat het u op tijd weten als betalingen worden veranderd of uitgesteld. Als u vragen heeft over het moment waarop het geld op uw rekening komt, vraagt u dat eerst even na bij uw bank. Het heeft geen zin vóór de genoemde data te bellen met UWV met vragen over de dag waarop het geld is overgemaakt.

U krijgt een schriftelijk overzicht waarop vermeld staat welk bedrag u ontvangt. Ook staat daarop hoeveel er op de uitkering is ingehouden. Daarbij moet u denken aan belastingen, premies en de eigen bijdrage Zorgverzekeringswet.

Let op!

Als u uitkering of loon ontvangt, heeft u recht op de zogenoemde ‘loonheffingskorting’. Door toepassing van deze korting betaalt u minder belasting en premies volksverzekeringen. Bij Loonheffingskorting vindt u hier meer informatie over.

Te veel of te weinig uitkering ontvangen:

Als u te weinig uitkering heeft ontvangen, maakt UWV het verschil zo snel mogelijk over. Denkt u dat u te weinig uitkering heeft ontvangen? Stuur dan een brief naar het UWV-kantoor dat uw uitkering behandelt. Of bel de UWV Telefoon Werknemers.

Als u te veel uitkering heeft ontvangen, dan moet u dit bedrag terugbetalen aan UWV. UWV stuurt u daar een brief over. In een aparte brief staat op welke manier u de te veel ontvangen uitkering moet terugbetalen.

Vakantiegeld:

Als u een WIA-uitkering heeft, bouwt u vakantiegeld op. Iedere maand reserveert UWV vakantiegeld over uw maanduitkering. U ontvangt uw vakantiegeld in mei of op het moment dat uw uitkering eindigt. U ontvangt uw vakantiegeld tegelijk met uw WIA-uitkering.

De zorgverzekeringswet:

Vanaf 1 januari 2006 heeft iedereen dezelfde basisverzekering voor ziektekosten. Dat is geregeld in de nieuwe Zorgverzekeringswet (ZVW). Daarmee is het onderscheid tussen ziekenfonds en particulier verdwenen. Meer informatie: Zorgverzekeringswet.

Voor uw ziektekostenverzekering houdt UWV een loongerelateerde premie in op uw uitkering, namelijk 6,5% over uw bruto-uitkering. Daarnaast moet u zelf maandelijks een bedrag aan uw verzekeraar betalen: de nominale premie.

Soms kunt u een tegemoetkoming in de nominale premie krijgen: de zorgtoeslag. Deze toeslag wordt niet door UWV verstrekt, maar door de Belastingdienst. Denkt u dat u deze toeslag kunt krijgen? Dan kunt u hiervoor een formulier aanvragen via Belastingdienst.nl of via toeslagen.nl.

Wijzigingen doorgeven:

Als u een WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering heeft, kunnen er tussentijds omstandigheden veranderen die van invloed zijn op die uitkering. U moet dat dan zo snel mogelijk doorgeven aan UWV. Meldt u de wijzigingen niet? Dan kan dat leiden tot een boete of verlaging van uw uitkering.

De volgende wijzigingen moet u melden:

 • U gaat geheel, gedeeltelijk of meer werken;
 • U heeft inkomsten uit arbeid;
 • Uw inkomsten uit arbeid zijn gewijzigd
 • Wijzigingen in persoonlijke gegevens (verhuizing, telefoonnummer, rekeningnummer);
 • Inkomsten niet uit arbeid (bijvoorbeeld de aanvulling op een uitkering – niet van UWV-, ziekengeld, wijziging pensioen, vakantiebonnen laten uitbetalen);
 • Wijziging in de vaste inkomsten van uw partner of in leefvorm of gezinssituatie (huwelijk/samenwoning, scheiding, geboorte kind) als u een aanvulling krijgt op grond van de Toeslagenwet;
 • Start of afsluiting/beëindiging van een opleiding;
 • Vakantie;
 • Andere wijzigingen die van invloed kunnen zijn op uw uitkering.

U kunt de veranderingen melden met het Formulier Wijzigingen doorgeven als u een WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering heeft , dat u toegezonden heeft gekregen bij de toekenning van de WIA-uitkering.

Meer arbeidsongeschikt raken:

U ontvangt een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Als uw aandoening of beperking verergert, kan dat betekenen dat u na een herbeoordeling meer arbeidsongeschikt wordt verklaard. Wat er met uw uitkering gebeurt, hangt er vanaf welke uitkering u heeft.

Als u merkt dat uw aandoening of beperking verergert, kan dit gevolgen hebben voor uw uitkering. Schrijft u dan UWV een brief waarin u uitlegt wat er aan de hand is.

UWV zal u vervolgens uitnodigen voor een nieuwe beoordeling. Deze verloopt net zoals uw eerdere beoordelingen.

Het kan ook zijn dat UWV voldoende heeft aan de informatie van bijvoorbeeld uw (huis)arts, specialist of verzorgingstehuis. In dat geval krijgt u geen uitnodiging voor een herbeoordeling.

Het kan zijn dat uw uitkering niet hoger kan worden. Bijvoorbeeld: u heeft een WAO-uitkering en u heeft veel hulp en verzorging nodig. Uw uitkering is al verhoogd naar het maximale. Als uw situatie dan nog verder achteruit gaat, heeft het geen gevolgen voor de uitkering. U krijgt dan geen uitnodiging voor een herbeoordeling.

Inkomsten naast de uitkering:

Alle inkomsten die te maken hebben met werk, hebben invloed op uw uitkering. Het bedrag dat u verdient wordt gedeeltelijk (70%) van uw uitkering afgetrokken. U houdt echter altijd méér over dan wanneer u niet zou werken. Het is dus ook financieel nuttig om te gaan werken als u een WIA-uitkering heeft.

Naast salaris of een vergoeding voor freelancewerk kunnen ook andere inkomsten die met (huidig of vroeger) werk te maken hebben invloed hebben op uw uitkering.

Andere inkomsten hebben geen invloed op uw uitkering. Dat geldt bijvoorbeeld voor:

 • het inkomen van uw partner;
 • uw vermogen of spaargeld;
 • een erfenis;
 • alimentatie;
 • kinderbijslag;
 • de huur-, zorg- of kinderopvangtoeslag die u van de Belastingdienst ontvangt;
 • een onkostenvergoeding voor vrijwilligerswerk.

Ontvangt u een toeslag op uw uitkering? Dan kunnen andere inkomsten of de inkomsten van uw partner wel invloed hebben. Wilt u precies weten wat er voor u geldt, neem dan contact op met UWV Telefoon Werknemers.

Vakantie:

Ook wanneer u een arbeidsongeschiktheidsuitkering heeft, mag u natuurlijk op vakantie. Alleen als u langer dan 4 weken naar het buitenland gaat, moet u dat vooraf laten weten. Geeft dit minimaal 2 weken van tevoren schriftelijk door. Hiervoor kunt het formulier Wijzigingen doorgeven (DOC, 264 Kb) gebruiken.

Geef het ook door als de gemelde vakantieperiode wijzigt. Uiteraard moet u er wel voor zorgen dat u op afspraken met UWV komt en dat u bereikbaar bent. Zorg er dus voor dat uw post wordt bekeken of geef uw verblijfadres door. Kijk voor meer informatie in de brochure Wat moet ik doen als ik een uitkering heb en op vakantie wil of als ik ziek word tijdens vakantie? De regels waaraan u zich moet houden (PDF, 113 Kb).

Heeft u een werkgever? Neem dan voor uw vertrek ook contact met hem op. Hij kan u vertellen welke regels er voor u gelden om op vakantie te gaan. Als u een re-integratietraject volgt, informeer dan ook het re-integratiebedrijf op tijd over uw vakantieplannen.

Let op: Als u gedeeltelijk arbeidsgeschikt bent en een WGA-uitkering ontvangt, gelden andere regels met betrekking tot vakantie. U maakt dan met uw arbeidsdeskundige afspraken over uw vakantie.

Gedeeltelijk werkloos:

Ben u gedeeltelijk arbeidsgeschikt? Misschien heeft u nog voor het resterende gedeelte werk. Misschien kunt u werk krijgen, maar voor minder uren dan waar u eigenlijk naar op zoek bent. Dan kan het zijn dat u een WW-uitkering krijgt voor die uren, dus náást een WAO-uitkering.

In welke gevallen u recht heeft op een WW-uitkering kunt u zien in Voorwaarden voor een WW-uitkering. De wijze van verrekening van inkomsten met een WW-uitkering vindt u in Gedeeltelijk arbeidsgeschikt.

Wonen in het buitenland:

Verhuist u naar het buitenland? Dan kunt u meestal uw arbeidsongeschiktheidsuitkering behouden. Of dat het geval is, hangt af van het land waar u gaat wonen. In alle landen in de Europese Unie/ Europese Economische Ruimte, in Zwitserland of in een zogenaamd verdragsland is geregeld dat u uw uitkering kunt behouden.

In landen waarmee geen verdrag is afgesloten is het niet mogelijk de uitkering te behouden. UWV beëindigt uw uitkering op de dag dat u in dat land gaat wonen. Meldt u uw vertrek naar het buitenland minstens twee weken van tevoren schriftelijk bij het UWV-regiokantoor.

In de brochure Wonen in het buitenland en gevolgen voor mijn uitkering (PDF, 179 Kb) vindt u uitgebreide informatie over wat een vertrek naar het buitenland kan betekenen voor uw uitkering.

Heeft u een Wajong-uitkering, dan wordt deze stopgezet als u in het buitenland gaat wonen. Meer informatie vindt u op de themasite Wajong.

Vrijwilligerswerk:

Wanneer u een arbeidsongeschiktheidsuitkering heeft mag u vrijwilligerswerk doen zonder dat te melden aan UWV. Daar zijn 2 uitzonderingen op:

 • U krijgt meer betaald dan een onkostenvergoeding.
 • Dit is vrijwilligerswerk dat u voorheen niet had kunnen doen en het is dus een aanwijzing voor uw veranderende mogelijkheden op het gebied van werk.

In deze gevallen geeft u wel aan UWV door dat u vrijwilligerswerk doet.

Einde van de uitkering:

De duur van de arbeidsongeschiktheidsuitkering is niet vooraf vast te stellen. Zolang u aan de voorwaarden voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering voldoet, zult u die natuurlijk blijven ontvangen. Uw arbeidsongeschiktheidsuitkering eindigt als:

 • U hersteld bent. U heeft geen ziekte of handicap meer.
 • U bent in zoverre hersteld, dat u niet meer als arbeidsongeschikt wordt gezien.
 • U niet meewerkt aan de beoordeling van het recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering.
 • U langer dan drie maanden naar een land gaat waaraan de uitkering niet kan worden overgedragen (zie Wonen in het buitenland).
 • U langer dan een maand in detentie zit.
 • U niet langer legaal in Nederland verblijft.
 • U 65 jaar wordt.
Opnieuw een uitkering aanvragen:

Als u een arbeidsongeschiktheidsuitkering had en daarna bent goedgekeurd, is uw recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering vervallen. Maar u kunt het recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering ook op een andere manier kwijtraken, bijvoorbeeld als u in een niet-verdragsland gaat wonen. Maar wat gebeurt er als u toch weer recht op een uitkering zou hebben? Dat is afhankelijk van de situatie.

Als u (meer) arbeidsongeschikt raakt door een andere medische oorzaak dan waardoor u de eerste keer een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontving, dan kunt u opnieuw een uitkering aanvragen. Er volgt dan een beoordeling en een beslissing.

Uw oude uitkering weer krijgen:

Als u om een niet-medische reden de arbeidsongeschiktheidsuitkering bent kwijtgeraakt, zoals door de verhuizing naar een niet-verdragsland, kan de uitkering hervat worden zodra u weer voldoet aan de voorwaarden voor de arbeidsongeschiktheidsuitkering.

Krijgt u meer last van dezelfde aandoening of beperking en raakt u daardoor meer arbeidsongeschikt en heeft u minder dan 5 jaar geleden een uitkering gehad? Dan kan UWV de uitkering laten herleven. Is het langer dan 5 jaar geleden dat u een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontving? Dan vraagt u opnieuw een uitkering aan.

Advertenties

Homemade Design

Twitter